WARMTEWET (Aangeleverd door J. Faber)

De wet geldt voor woongebouwen met een gezamenlijke warmte-installatie.

Voorgeschiedenis

De wet is een initiatief van de Kamerleden Ten Hoopen(CDA) en Samsom(PvdA). Zij dienden op 15 september 2003 een wetsvoorstel in dat leidde tot de Warmtewet.De Tweede Kamer heeft de wet in juni 2008 aangenomen en de Eerste Kamer deed dat in februari 2009.

In juli 2011 verscheen een aangepast wetsvoorstel Warmtewet, maar ook het warmtebesluit en de warmteregeling.Dit wetsvoorstel werd in februari 20013 door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer ging akkoord met het voorstel in juni 2013. De datum van de inwerkingtreding werd vastgesteld op 01-01-2014.

Per 01-01-2015 zal naar verwachting de Europese Richtlijn Efficiëntie Directive (EED) in de Warmtewet worden toegevoegd/ geïmplementeerd.

De ACM (de Autoriteit Consument & Markt) is de toezichthouder, die toe zal zien op de naleving van de verplichtingen uit de Warmtewet.

De wet nader bekeken.

De ACM verleent ook vergunningen aan warmteleveranciers.

Zij monitort de rendementen en stuurt de minister na 2 jaar haar verslag.

Zij bepaalt de tarieven, wat maximaal mag worden doorbelast per Giga Joule (GJ), de vaste kosten per aansluiting, de afleverset en meetdiensttarieven.

De afrekening wordt meer nog dan nu het geval is transparanter.

Dat betekent voor flatgebouwen enkele wijzigingen in het systeem en de berekening.

De korting, de reductie, die wordt toegepast bij de afrekening van de stookkosten en die nu geldt voor etagewoningen die grenzen aan het dak, de hoekwoningen en andere koude woningen in een complex gaat dan vervallen.

De bemetering moet individueel en op afstand afleesbaar worden.De eenheden vervallen

Dat houdt in dat de verdampingsmeters worden vervangen door op afstand afleesbare exemplaren(digitale meters) die meten in GigaJoules.

De verhuurder wordt warmteleverancier..

De leverancier is BTW-plichtig.

De warmteprijs bestaat uit een vast en variabel deel en mag niet hoger zijn dan de vastgestelde maximumprijs van de ACM.

De vaste kosten bedragen maximaal €254,00

De kosten omvatten:

* onderhoudskosten

* risico uitval warmtelevering

* herinvestering

* afschrijving

* jaarlijkse dienstverlening met uitzondering van de meetkosten

* vastrecht

De variabele kosten bedragen maximaal € 24,03 per GJ

De kosten omvatten:

* de afrekening op basis van de geregistreerde GJ. Alle meters die geen GJ registreren zullen omgerekend moeten worden.

* de tarieven van warmte t.b.v. de verwarming en de warmte t.b.v. de warmtemeter mogen verschillend van elkaar zijn, maar mogen tezamen niet boven de maximum vastgestelde prijs uitkomen.

* meetkosten (€ 24,03)

De kosten die niet meer individueel berekend mogen worden en voor rekening van de warmteleverancier komen zijn:

* voorlopige afrekening

* voorschotberekening

* debiteurenmanagement

* energiecoach

* dienstverleningskosten voor het opstellen van de afrekening

* reparatiekosten mits het de meters betreft en niet de installatie

* tussentijdse aflezingen

* schattingskosten

* kosten van de algemene ruimtes

* de kosten mogen niet meer gewijzigd worden in het jaar als ze eenmaal zijn vastgesteld.

Afrekening:

De warmteleverancier is niet verplicht per kalenderjaar af te rekenen.Een gebroken boekjaar mag nog steeds afgerekend worden, zolang er maar over maximaal 12 maanden wordt afgerekend. De huurder gaat een leveringsovereenkomst aan en ontvangt de (verkorte) voorwaarden voor warmtelevering.

De Wet bepaalt dat bij klachten over de warmtelevering de huurder een beroep kan doen op de Geschillencommissie Energie.

De minister is nog in gesprek over de verdeling van de warmtekosten met de Woonbond.

Jaap Faber

  • Hits: 932
Facebook-Icon

Huurdersvereniging IJsselmonde
p/a Groene tuin 105
3078 KB Rotterdam

tel. 0104828976

 

U kunt ook contact met ons
opnemen via het
contactformulier
op deze site
of via ons mailadres:
info@ijsselmondehij.nl

Bank:
NL16 INGB 0003407924
KvK: 40342345
Facebook-Icon