Wie zijn wij?

Logo_Huurdersvereniging_IJselmonde125De Huurdersvereniging IJsselmonde is in 1973 opgericht om huurders (en ook huizen-bezitters) te helpen bij het oplossen van allerhande problemen. Het behartigen van die belangen geschiedt op basis van individuele klachten, dan wel voor een groep huurders van een bepaald wooncomplex of bepaalde woonomgeving. Het werkgebied is de deelgemeente IJsselmonde, Rotterdam.
In pricipe alleen huurders die zich als lid bij de vereniging hebben aangesloten kunnen van die diensten van de vereniging gebruik maken. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als een verhuurder hierover andere afspraken met de vereniging hebben gemaakt.

Bestaande of nog op te richten bewonersgroepen of -commissies kunnen zich eveneens bij de vereniging aansluiten, die vervolgens ook van de diensten van de vereniging gebruik kunnen maken. Door periodiek overleg met sociale- en commerciële verhuurders wordt het beheer van het specifieke bezit van de verhuurder in algemene zin besproken, met als doel een optimale verhuur- en woonsituatie voor huurders na te streven.

Het beleid van de vereniging
Het beleid wordt bepaald door de Algemene Leden Vergadering. Tijdens deze vergadering wordt het beleid voor het nieuwe jaar vastgesteld. Het verenigingsbestuur dient hiertoe beleidsvoorstellen in. In dit beleidsvoorstel worden als aandachtspunten de actuele onderwerpen benoemd, welke volgens het bestuur het komende jaar de aandacht moeten krijgen.

De juridische relatie met verhuurders
Het bestuur hecht er waarde aan dat met elke verhuurder - met woningbezit van een bepaalde omvang in IJsselmonde - een overeenkomst (bij voorkeur) in het kader van de Overlegwet aan te gaan. In deze overeenkomst is aangegeven op welke wijze en met welke frequentie het overleg met de verhuurder plaats heeft.
Deze overeenkomst kent ook een financieel onderdeel. De verhuurder draagt jaarlijks een deel van de organisatiekosten van de vereniging bij, zodat het functioneren van de vereniging mogelijk wordt gemaakt. Hiertoe dient de vereniging bij de verhuurder tijdig een werkplan en een begroting in.
De financiële bijdrage is afhankelijk van de omvang van het woningbezit en/of de omvang van het ledental in relatie tot de hoogte van de vergoeding.

De hulpverlening
Een huurder van een woning of eigenaar van een koopwoning in de deelgemeente IJsselmonde kan van de kennis van de vereniging gebruik maken, nadat men b.v. van een betreffende instanties geen bevredigend antwoord heeft verkregen.
De vereniging zal dan in eerste instantie adviseren of bemiddelen, maar indien gewenst kan ook externe (juridische) deskundigheid worden ingeschakeld.

Leden kunnen bijvoorbeeld hulp krijgen bij:

· problemen met de verhuurder
· verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving
· de veiligheid in uw omgeving
· de kwaliteit van het groen
· de verschillende belastingen en heffingen (m.u.v. inkomstenbelasting)
· het nieuwe zorgstelsel

Niet-leden kunnen ook een beroep doen op de vereniging, maar dan wordt verwacht dat - indien de vereniging zich behoorlijk moet inzetten - wel een lidmaatschap wordt aangegaan.
Indien een collectief van bewoners met een uniform probleem komt, dan wordt een donatie voor de verenigingskas gevraagd.

  • Hits: 1663
Facebook-Icon

Huurdersvereniging IJsselmonde
p/a Groene tuin 105
3078 KB Rotterdam

tel. 0104828976

 

U kunt ook contact met ons
opnemen via het
contactformulier
op deze site
of via ons mailadres:
info@ijsselmondehij.nl

Bank:
NL16 INGB 0003407924
KvK: 40342345
Facebook-Icon