Onderhoud huurwoning, wat en wie betaalt het?

De verhuurder dient ervoor te zorgen dat het verhuurde in een goede staat blijft. Dit wordt ook wel de genoemd instandhoudingplicht genoemd.

Als een goed huurder heeft u de plicht om de woning en de gemeenschappelijke ruimtes te verzorgen. Dit heet ook wel de verzorgingsplicht.

Als er sprake is van nalatigheid, onoordeelkundig gebruik of opzet, dan is de huurder altijd aansprakelijk voor de kosten van herstel. Onderhoud en reparatie aan zelf aangebrachte voorzieningen vallen onder verantwoordelijkheid van de huurder, tenzij vooraf anders is vastgelegd.

Onderhoud en reparatie door de huurder

De huurder dient kleine en dagelijkse reparaties uit te voeren.

Het gaat hier bijvoorbeeld om:

Het witten, sausen, schilderen en behangen in de woning.

Het repareren van licht schakelaars, stopcontacten en scharnieren.

Het schoonhouden van de woning, afvoeren, gootstenen en roosters. U leest hier mee over in de trefwoordenlijst.

Onderhoud en reparatie door de verhuurder

Het is de taak van de verhuurder ervoor te zorgen dat de woning in een goede staat van onderhoud is. Bij een mutatie (nieuwe verhuring) wordt de woning in goede staat opgeleverd. Daarnaast heeft de verhuurder een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Onderhoud aan een deel van de leidingen, dakwerkzaamheden, gezamenlijke installaties, al het buitenschilder-werk, betonreparaties etc. zijn voor rekening van de verhuurder.

Afspraken  

Zoals bij elk contract woorden tussen de partijen afspraken gemaakt. In deze afspraken wordt aangegeven wat men van elkaar verwacht en waarvoor ieder van de partijen verantwoordelijk is. In het huurcontract staan al een aantal afspraken, voornamelijk rondom opzegging van huur en de betaling van de huur, maar ook over het onderhoud in en rondom de woning en wie verantwoordelijk dit voor het onderhoud en reparatie. Onder verwijzing naar de, bij het huurcontract behorende, Algemene Voorwaarden is het voor u en voor de verhuurder belang dat vaststaat voor wiens rekening de kosten van onderhoud en reparatie zijn.

Daarvoor heeft de HIJ een Onderhoud Informatie gemaakt voor de huurders.

Hierin staat in alfabetische volgorde, voor wiens rekening waarschijnlijk onderhoud, reparatie of verandering van een onderdeel van de woning komt. De lijst kan afwijken van uw huurcontract. In de alfabetische trefwoordenlijst kunt u de waarschijnlijke onderhoudsplichtige zien aangeduid met:

Wanneer er H staat, dan zijn de kosten voor de huurder.

Waanneer er een S staat, dan zijn de kosten voor de huurder, maar worden de kosten betaald via de servicekosten (bijvoorbeeld de glasverzekering).

Staat er V dan zijn de kosten voor de verhuurder.

Schade aan de woning

Het is belangrijk een goede inboedel- en WA verzekering af te sluiten. Hiermee zijn kosten als gevolg van brand, storm, inbraak en waterschade gedekt. Bij brand en inbraak gelden andere regels voor wie wat voorzijn/haar tekening neemt. In geval van brand of inbraak moet u zo snel mogelijk contact met uw verhuurder. U dient zelf aangifte te doen van een inbraak bij de politie.

Om herstel op kosten van uw verhuurder te kunnen laten uitvoeren, hebben de meeste verhuurders een kopie van de aangifte nodig. Als huurder bent u zelf aansprakelijk voor uw eigendommen en het gehuurde. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de huurder en derden.

Zelf aan te brengen voorzieningen/veranderingen aan de woning

Wanneer u een bepaalde wijziging aan de woning wilt aanbrengen, dan is het verstandig om dit vooraf schriftelijk aan te vagen bij uw verhuurder. De verhuurder kan u meestal informatie geven over de te gebruikenmaterialen en de werkwijze. De verhuurder kan behoudt het recht voor om voorwaarden te stellen aan de te brengen voorziening of verandering. Bij beëindiging van de huurovereenkomst nemen de meeste verhuurders de aangebrachte voorziening of aanpassing niet over. U moet dus in principe het aangebrachte verwijderen en weer terugbrengen naar de oude situatie, tenzij de nieuwe huurder de aanpassing of voorziening wil overnemen. U moet dat meestal zelf onderling regelen. Zijn de aangebrachte voorziening of aanpassing een woonverbetering en op wettelijk verantwoorde wijze aangebracht, kan de verhuurder u niet verplichten het inde oude situatie terug te brengen. Het onderhoud aan de voorziening of aanpassing of de kosten van reparatie zijn voor rekening van de huurder.

Gebruik trefwoordenlijst  

Als er in uw woning iets kapot is, dan zoekt u in de alfabetische lijst het desbetreffende onderdeel op. In deze lijst staan veel voorkomende onderhoudswerkzaamheden genoemd. De lijst kan echter niet compleet zijn. Uitzonderingen zijn en blijven altijd mogelijk. Ook kan het bij verschillende wooncorporaties kleine verschillen ontstaan. Sommige corporaties en particuliere verhuurders (vrije markt) doen meer dan het wettelijke minimum en andere niet. Controleert u uw huurovereenkomst en de bijbehorende algemene voorwaarden op bepalingen. Die gaan voor de hieronder weergegeven alfabetische lijst.

Wanneer u twijfelt of het onderhoud wel of niet voor uw rekening komt, kunt u altijd beter contact met uw verhuurder opnemen. Wanneer u namelijk zelf een firma opdracht geeft om werk uit te voeren, terwijl dit via de verhuurder gedaan kon worden, kunnen kosten niet meer vergoed worden. U hebt dan onnodig kosten gemaakt. De trefwoordenlijst geeft een indicatie of de huurder of verhuurder zorg moet dragen voor het onderhoud. Zoals hiervoor al gesteld: Loop ook uw huurcontract en de eventuele bijbehorende algemene voorwaarden na voor u beslist een reparatie te laten uitvoeren.

H = onderhoud, herstel en kosten zijn voor de huurder.

S = onderhoud, herstel en kosten zijn voor huurder, maar de  kosten  worden betaald via de servicekosten.

V = onderhoud, herstel en kosten zijn voor de verhuurder.

Zelf klussen in uw huur woning.

Er zijn bij de een aantal Woningbouw Corporaties, mogelijkheden om zelf veranderingen aan te brengen in u woning. De meeste zijn vanzelfsprekend, maar er zijn ook verbouwingen de uitgesloten zijn zoals trappenhuizen, liften en gemeenschappelijke gasinstallaties en ventilatie. Er zijn wel regels bij het klussen. Zij moeten voldoen aan bouwkundigen eisen, kwaliteit en veiligheid. Ook moet er altijd voor een aantal verbouwingen schriftelijke toestemming worden gevraagd.

Let op

Bij een aantal Woningbouw Corporaties kan men ook een serviceabonnement afsluiten. Tegen een geringe maandvergoeding kunt u deelnemen aan een serviceabonnement. U bent er dan van verzekerd dat de corporatie de reparatie zonder extra kosten van arbeidsloon en materiaal uitvoert. Welke reparaties binnen het serviceabonnement vallen, kunt u opvragen bij uw corporatie of op de website van de desbetreffende corporatie.

Onderhoud in een gebouw met Huurders en Kopers

Woont u als huurder in een gebouw waar de verhuurder ook woningen heeft verkocht of dit van plan is te doen? Dan is de verhuurder niet de enige eigenaar van de gemeenschappelijke delen aan het gebouw. De eigenaars van de verkochte woningen en de verhuurders zijn lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE) en daardoor gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud en de onderhoudsuitgaven aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

Onder gemeenschappelijke delen wordt onder andere verstaan: de gevel, het dak, de kozijnen, het trappenhuis en de entree. In de splitsingsakte staat per VvE welke delen van het woon-gebouw gemeenschappelijk zijn. Dit kan per VvE verschillen. Het onderhoud aan deze gemeenschappelijke delen komt voor rekening van de VvE. In sommige gevallen kan de verhuurder daarom niet alleen besluiten over het onderhoud, de onderhoudsuitgaven en bijvoorbeeld het plaatsen van schotelantennes en schoonmaak van trappenhuizen. De verhuurder moet hiervoor toestemming vragen aan de VvE. Dit doet zij in de algemene leden vergadering van de eigenaars. Het kan enige tijd duren. Als gevolg daarvan kan de termijn van reparatie bij groot onderhoudswerkzaamheden af wijken van de genoemde termijn wat er gestel is door de verhuurder. Dit geldt uiteraard niet voor spoedeisende reparaties.

Er kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend.

  • Hits: 24299
Facebook-Icon

Huurdersvereniging IJsselmonde
p/a Groene tuin 105
3078 KB Rotterdam

tel. 0104828976

 

U kunt ook contact met ons
opnemen via het
contactformulier
op deze site
of via ons mailadres:
info@ijsselmondehij.nl

Bank:
NL16 INGB 0003407924
KvK: 40342345
Facebook-Icon