2012-2013: Welke successen boekte de HIJ in het afgelopen jaar? [08-01-2013]

Vooraf

Het voor een oppositiepartij altijd lastig om programmapunten gerealiseerd te krijgen.

In de afgelopen 30 jaar heeft het er 3 keer naar uit gezien dat de HIJ zou toetreden tot de coalitie.

Uiteindelijk is dat in geen van de gevallen gelukt.

Inmiddels weet ook de PvdA, die al decennialang in de coalitie zat tot 2010, dat oppositievoeren en punten uit je programma erdoor te krijgen niet meevalt.

Toch is de HIJ erin geslaagd ook dit jaar successen te boeken.

Hieronder zullen we deze successen beschrijven en toelichten.

Dossiers, waaraan de HIJ een bijdrage leverde

1.      Armoedeplatform, een netwerk in oprichting

De raad stelde een werkgroep, waarvan de HIJ deel uitmaakte, in die tot doel had

-         onderzoek te doen naar het draagvlak voor het oprichten van een armoedeplatform in IJsselmonde.

-         - te zoeken naar mogelijkheden voor het verbeteren en intensiveren van de bestaande informatievoorziening en voorlichting aan inwoners in IJsselmonde, die armoede kunnen helpen verlichten en maatschappelijke participatie kunnen helpen vergroten.De voorlichting en communicatie zoden vooral meer praktisch en laagdrempelig moeten zijn.

-         In juni 2013 was de notitie voltooid en is dit document in de raadsvergadering van 10 oktober na amendering vastgesteld. Het amendement bepaalde dat de notitie in handen van het DB en de kerngroep moest worden gesteld.

-         Intussen is de kerngroep waaraan de HIJ deelneemt bezig met het opzetten van een minisymposium over armoede.

2.      De notitie Parkeervisie

De raad stelde op basis van meerdere signalen in de deelgemeente een Werkgroep Parkeervisie in met als doel te komen tot een integraal parkeerbeleid voor IJsselmonde, waarbij de stedelijke diensten, bewoners en ondernemers betrokken dienden te worden.

Als grondslag voor het integraal parkeerbeleid moest een analyse van de parkeerproblematiek worden gedaan.

De HIJ was een van de leden van de Werkgroep.

Op 13 maart was het rapport klaar en met een kleine wijziging stelde de raad de notitie op 10 oktober 2012 vast.

3.      De Transitie Welzijn

Een tweede onderwerp dat erg veel aandacht vroeg was het transitieproces welzijn.
Het begon met het Rapport Focus en Massa(2011) opgesteld in opdracht van de deelgemeente IJsselmonde. Het doel ervan was het Welzijn efficiënter en effectiever te laten functioneren. Het rapport had verstrekkende gevolgen voor IJsselmonde.
Na een proces van ontvlechting, beëindiging van de subsidierelaties en aanbesteding kwam de welzijnsorganisatie Pit 00 als beste uit de bus.Zij begon met het uitvoeren van haar opdrachten medio 2012.Tegelijkertijd werden de banden met de werkzame
welzijnsinstellingen, waaronder Perspect
verbroken. De nieuwe aanpak van aanbodgericht naar vraaggericht werken betekende voor de inwoners van IJsselmonde een behoorlijke omslag.
De fractie van de HIJ heeft het proces kritisch gevolgd en was niet altijd even blij met de gang van zaken.

4.      Transitie van deelgemeenten naar gebiedscommissies

De HIJ heeft heel wat tijd en aandacht moeten besteden aan de plannen om de deelgemeenten op te heffen.
Op voorspraak van diverse partijen, zoals Leefbaar Rotterdam, De VVD, en later ook CDA, D66 en stuurde minister Donner (CDA) een voorstel naar de Tweede Kamer om enkele artikelen uit de Gemeentewet te schrappen, waardoor het bestel van deelgemeenten onmogelijk werd.
De gemeente Rotterdam stelde een Stuurgroep in die de toekomst van de huidige deelgemeenten moest verkennen.Zij kwam met 2 modellen die in de plaats van het huidige bestel zouden kunnen komen

-         het wijkparticipatiemodel en

-         de gebiedscommissie.

Op 20 december 2012 koos de raad van Rotterdam voor de gebiedscommissies.
In IJsselmonde komen na 19 maart 2013 15 gebiedscommissieleden die een gebiedsplan moeten opstellen en adviezen moeten verstrekken aan de stad.In een enkel geval gaat het om een gekwalificeerd advies.
De commissie moet voor de opstellen van het plan en de adviezen overleg plegen met de bewoners.
Participatie staat daarbij voorop.
Het is de bedoeling dat de commissie vooral zal bestaan uit leden die gekozen zijn uit bewoners uit de bevolking. Het gaat om bewoners, die zich willen inzetten voor de wijk en de buurt.
Het gaat om minder politiek en meer participatie.
De HIJ zette die stap al 30 jaar geleden.

 

Andere belangwekkende onderwerpen, waarmee de HIJ te maken kreeg

5.      Invoering van het betaald parkeren en parkeren in IJsselmonde

De invoering van het betaald parkeren rond het Maasstadziekenhuis in 2011 en in het Centrumgebied van IJsselmonde in 2012 heeft in de bijna verstreken bestuursperiode de volle aandacht opgeëist van de fractie, de omwonenden, de bedrijven en de winkeliers. Wetende dat de stad over het betaald parkeren gaat hebben we desondanks toch in onze opstelling steeds gekeken naar de belangen voor IJsselmonde.
De bevolking liep in dit voorjaar te hoop tegen de invoering van betaald parkeren rond het ziekenhuis en een bewoner begon in februari van dat jaar de actie Stop Betaald Parkeren.
De verwarring en onrust werden verhevigd door de gebrekkige communicatie vanuit de stad.
Na veel overleg met en protest van de bewoners is de invoering medio 2011 tot stand gekomen.
Na enkele consultatierondes onder de belanghebbenden is in het Hart van IJsselmonde betaald parkeren medio 2012 ingevoerd.
O p 4 maart 2013 werd voor het parkeerdek van het winkelcentrum Keizerswaard betaald parkeren ingesteld en het tarief voor de parkeergarage verlaagd.
Voor beide parkeergelegenheden werd een gelijk tarief vastgesteld.
Hiermee werd een wens van de vele bezoekers ingewilligd om te komen tot betaalbare tarieven.
Het parkeren aan en rond de Koninginneweg eiste eveneens in deze zittingsperiode 2010-2014 de volle aandacht van de fractie. Samen met de bewoners werd een plan opgesteld over de knelpunten en oplossingen. De ideeën van de bewonersorganisatie waren realistisch! De uitwerking van een aantal ideeën is gelukt.
De laatste tijd is de parkeerproblematiek meer dan voorheen een punt van zorg geworden. Naast de locaties, waar betaald parkeren is of wordt ingevoerd zijn er ook in de woonstraten problemen waar te nemen. Dat leidde ertoe dat op grotere schaal werd bekeken hoe er met het parkeren in IJsselmonde en wellicht daarbuiten moet worden omgegaan. Het gaat niet alleen om parkeren voor auto’s maar ook om fietsparkeren. Vanuit de raad is er een Werkgroep Parkeervisie in het leven geroepen, die het vraagstuk in studie heeft genomen. De HIJ maakte deel uit van de Werkgroep. In deze studieperiode is ons gebleken dat de ervaringskennis van de bewoners daarbij van grote waarde is.

De Nota Parkeervisie is op 13 maart 2012 voltooid.

6.      Cultuurwerkplaats

Het begon met een motie om een multifunctioneel gebouw te realiseren in het beoogde Hart van IJsselmonde. De theaterzaal in de Klimmende Bever werd als een verlies voor IJsselmonde ervaren ener deed zich nu een nieuwe kans voor door de bouw van een nieuw Centrum voor IJsselmonde. Na vele ontwerpen en berekeningen kwam er begin dit jaarschot in de realisatie van de bouw. Begin december 2013 opende het Cultureel Centrum Islamunda haar deuren. Het is een fraaie inrichting geworden.Het gebouw vormt samen met de bibliotheek en de brasserie MOND een mooie aanwinst voor IJsselmonde.

Mondelinge vragen

De HIJ stelde vragen over het aantal huisuitzettingen in IJsselmonde en de maatregelen om dit te voorkomen.
Het Meldpunt Preventie Huisuitzettingen kan hierin een rol vervullen.

Moties ingediend door de HIJ in de raad

 

 

 

14-02-2013

HIJ en gesteund door PvdA, LR en D66

Aanpakken Black Spots (gevaarlijke kruisingen)

20-05-2013

HIJ samen met de PvdA en LR

Toegankelijkheid parkeergarage Keizerswaard

23-05-2013

LR, HIJ en PvdA

Strooivisie 2013-2014

04-07-2013

HIJ

Betere bereikbaarheid deelgemeentekantoor van IJsselmonde voor mindervaliden en invaliden

 

 

Jaap Faber,             fractie HIJ                                                                 31-12-2013

  • Hits: 1318
Facebook-Icon

Huurdersvereniging IJsselmonde
p/a Groene tuin 105
3078 KB Rotterdam

tel. 0104828976

 

U kunt ook contact met ons
opnemen via het
contactformulier
op deze site
of via ons mailadres:
info@ijsselmondehij.nl

Bank:
NL16 INGB 0003407924
KvK: 40342345
Facebook-Icon