Mondelinge vragen raadsvergadering 28 juni 2012

In de raadsvergadering van 28 juni stelde Jaap Faber namens de HIJ de volgende mondelinge vragen aan het Dagelijks Bestuur

 

1.0penbaar vervoer.

Tijdens de behandeling van de producten- en programmabegroting 2012 in de raadsvergadering van 25 oktober 2011 plaatste ik in mijn Algemene Beschouwingen een kritische opmerking over het verdwijnen van buslijn 48 uit IJsselmonde. Er komt weer een witte vlek bij, betoogde ik

Nadien zijn er door bewoners en collega Sterkman van de PvdA en mevrouw De Bel actie gevoerd voor het behoud cq terugkeer van buslijn 48.

Helaas tot dusver zonder succes.

Toch lijkt er zich nog een andere mogelijkheid voor te doen om een deel van lijn 48 in ere te herstellen.

Het idee is de volgende.

Laat buslijn 76 vanaf de Grote Hagen rijden door de Vruchtentuin, Hollandse tuin, Oosterhagen naar de Groeninx Van Zoelenlaan, waarna de bus zijn huidige route weer vervolgt naar het Zuidplein.

Het aanbod van passagiers zal in de komende tijd toenemen, als de woningen van gebouw De Ooievaar bewoond zijn.

Hopelijk zijn de stad en de stadsregio te overtuigen, dat dit voorstel in een behoefte voorziet.

Graag vraag ik aandacht voor dit voorstel.

 

Reactie Wouter Boonzaaijer Portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Buitenruimte, Milieu en Verkeer:

 

Vorig jaar heeft het DB hetzelfde idee geopperd bij de wethouder c.q. de stadregio (zie bijlage). Ook is dit nog in een persoonlijk gesprek onder de aandacht gebracht. Helaas is het verzoek toen niet gehonoreerd.

 

De portefeuillehouder wil opnieuw een poging wagen.

 

 

Gemeente Rotterdam 

t.a.v. Burgemeester en wethouders

Postbus 70012

3000KP ROTTERDAM

 

Uw kenmerk

Uw brief van

Betreft Beleidsvoorstel openbaarvervoer 2012

Sector

Beh.ambtenaar

Ons kenmerk 11-03279

VERZONDEN 1 8 MEI

Rotterdam, 16 mei 2011

 

Geachte mevrouw Baljeu,

In navolging op uw verzoek per e-mail d.d. 21 april inzake het beleidsvoorstel

openbaarvervoerplan 2012, kunnen wij het volgende als reactie meedelen.

Met u betreuren wij zeer dat het Rijk ervoor kiest dat er bezuinigd moet worden op het

openbaar vervoer in stedelijke gebieden. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid,

doorstroming en mobililiteitsmogelijkheden voor alle leeftijden is een fijnmazig en frequent

OV netwerk, met name in een stedelijk gebied, erg belangrijk. Door de rijksbezuinigingen

wordt er afbreuk gedaan aan dit fijnmazige en frequente OV netwerk. Het zal duidelijk zijn

dat ook het bestuur van Usselmonde hier geen voorstander van is. In deze willen wij u van

harte steunen in uw pogingen richting de minister om deze bezuinigingen van tafel te

krijgen.

Mochten de bezuinigingen onverhoopt wel doorgaan, dan begrijpen wij ook dat het snijden

in het OV netwerk onvermijdelijk is. Uit het beleidsvoorstel maken wij op dat u een serieuze

poging hebt gedaan om te snijden op de plekken waar het het minste pijn doet. Dat hierbij

de aspecten kostendekkingsgraad, gering reizigersverlies en parallelliteiten zwaar hebben

gewogen vinden wij heel begrijpelijk.

De meest ingrijpende voorstellen die Usselmonde treffen zijn het schrappen van de

buslijnen 48 en 71. De argumentatie hiervoor is dat de activiteiten in het CLARA locatie van

het Maasstad Ziekenhuis binnenkort beëindigd worden. Dat is een terecht argument. Het

schrappen van de lijnen 48 en 71 betekent echter ook dat de bediening van de wijken

Kreekhuizen en Groenenhagen aanzienlijk verslechtert, waardoor de loopafstanden vanuit

deze wijken naar OV fors toenemen. In het vervoerplan RET d.d. 26 april 2011 bus lezen

we dat het schrappen van de lijnen 48 en 71 voor een deel gecompenseerd wordt door lijn

70 via de Grote Kreek - Olympiaweg -Klein Nieuwland te laten rijden. Wat ons betreft is dat

een goed alternatief voor de wijk Kreekhuizen. Voor de wijk Groenenhagen zouden we

echter ook een alternatief willen voorstellen, namelijk door lijn 76 via de Oosterhagen,

Vruchtentuin en de Groene Tuin naar de eindhalte Keizerwaard te laten rijden.

Kortom, als het schrappen van de lijnen 48 en 71 daadwerkelijk gecompenseerd wordt door

de kleine wijzigingen in de routes van de lijnen 70 en 76, zoals hier boven beschreven,

kunnen wij onze instemming geven aan de maatregel.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u veel

wijsheid toe bij het nemen van de juiste beslissingen inzake het OV-netwerk van (de

stadsregio) Rotterdam.

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente I Jsselmonde,

de secretaris,

mr. CM. de Graaf

 

Cc. deelgemeenteraad van IJsselmonde

Deelgemeente IJsselmonde, bladzijde 2

 

 

 

 

2. Huisuitzettingen

Het aantal huisuitzettingen is sterk gestegen in 2011.Het aangescherpte beleid van corporaties m.b.t. huurachterstand, de economische recessie en de maatschappelijke ontwikkeling dragen daaraan bij.

Mensen komen in de problemen buiten hun schuld. In een land als Nederland, dat behoort tot de 10 rijkste landen in de wereld, is dat niet te begrijpen.

De fracties van de PvdA en de HIJ ervaren deze ontwikkeling als een grote schande.

Het gebeurt in onze deelgemeente volgens de cijfers gemiddeld wekelijks dat er een woning wordt ontruimd!

 

In het jaarverslag van Woonbron over 2011 is de onderstaande tabel opgenomen: 

Tabel 3. Ontruimingen op basis van huurachterstand

 

2009

2010

2011

Delfhaven

55

45

68

IJsselmonde

4

48

52

Alexander

19

7

12

Spijkenisse

12

12

10

Hoogvliet

14

13

17

Dordrecht

101

67

82

Delft

54

40

32

Wat opvalt, is dat in de meeste genoemde deelgemeenten in Rotterdam en in de steden Delft en Dordrecht
het aantal ontruimingen is gedaald of nagenoeg gelijk blijft in de afgelopen 2 jaar.

In Delfhaven en IJsselmonde is er daarentegen sprake van een sterke stijging.

In IJsselmonde is de stijging op basis van huurachterstand het grootst van allemaal. Er is sprake van een absolute stijging over 2 jaar gemeten van 4 ontruimingen in 2009 naar 52 in 2011. Dat is 1300 %

Hoe is die enorme stijging te verklaren?

Als we Prins Alexander kiezen als referentiedeelgemeente dan lijkt de vraag nog moeilijker te beantwoorden.

Er is in deze deelgemeente sprake van een lichte daling i.p.v. een sterke stijging.
Overigens leert de ervaring dat het in ongeveer 20 procent van de gevallen om gezinnen met kinderen gaat. Dus
in IJsselmonde zijn dat dan zo'n 10 gezinnen in 2011!
 Over geheel Rotterdam gaat het om meer dan 150 huisuitzettingen, waarbij gezinnen zijn betrokken.

 

Over deze zorgelijke maatschappelijke ontwikkeling heb ik de volgende vragen:

 

  1. Heeft het Dagelijks Bestuur contact gehad met de 4 grote corporaties (Vestia, Woonbron, Woonstad en Havensteder) in onze deelgemeente of met het Meldpunt Preventieve Huisuitzetting over de toename van het aantal huurders dat gedwongen hun woning moet verlaten?
  2. Is er een verklaring te geven voor de extreem sterke stijging van woningontruimingen in IJsselmonde gemeten over de jaren 2009 tot 2011?
  3. Is de het DB bereid op basis van de uitkomsten van de analyse passende voorstellen te ontwikkelen?
  4. Om diverse redenen kan het huurcontract met toestemming van de rechter beëindigd worden. Is aan te geven in percentages wat de gronden voor uitzetting zijn?
  5. Voor kinderen is een uitzetting erg ingrijpend en zeker voor jonge kinderen niet te begrijpen. Welke stedelijke en deelgemeentelijke maatregelen worden of kunnen er worden genomen om het leed voor gezinnen met kinderen in IJsselmonde zoveel mogelijk te verzachten of te beperken?

Overigens waar blijven deze gezinnen?

  1. Op welke begeleiding gericht op preventie kan de huurder-in-nood rekenen in IJsselmonde of de stad
  2. Er bestaan stedelijk afspraken tussen corporaties, deurwaarders, banken en commerciële partijen. om de huurder- in -nood te hulp te schieten. Het lijkt erop dat de huidige maatregelen in de praktijk van alledag voor IJsselmonde niet afdoende zijn gelet op het hoge aantal huisuitzettingen?

Worden de regels om gezinnen met kinderen niet op straat te zetten wel goed nageleefd?

  1. Is het DB bereid na te gaan welke hulp in de praktijk nog erg welkom is?

Sociaal verantwoorde oplossingen en afspraken met corporaties om huisuitzettingen zoveel mogelijk te beperken is daar een van naar onze opvatting.

 

 

Jaap Faber, HIJ

 

Luister voor de beantwoording van de vragen naar het audioverslag van de raadsvergadering van 28-062012.

http://deelraadinfo.nl/IJsselmonde/Deelraad/Geluidsopnamen_Deelraad_en_Commissies

 

  • Hits: 935
Facebook-Icon

Huurdersvereniging IJsselmonde
p/a Groene tuin 105
3078 KB Rotterdam

tel. 0104828976

 

U kunt ook contact met ons
opnemen via het
contactformulier
op deze site
of via ons mailadres:
info@ijsselmondehij.nl

Bank:
NL16 INGB 0003407924
KvK: 40342345
Facebook-Icon