Brief HIJ aan BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
T.a.v. Minister J.W.E. Spies
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

 

Rotterdam, 6 maart 2012
Onderwerp: financiële problemen corporatie Vestia.
Ons kenmerk: u12007/JF

 

Excellentie,

 

Wij zijn een huurdersvereniging in Rotterdam- IJsselmonde en behartigen de belangen van onze leden, die van diverse corporaties en particuliere verhuurders een woning huren. Een van die verhuurders is woningcorporatie Vestia.
Hierbij nemen wij de vrijheid om ons tot u te wenden en u deelgenoot te maken van de zorgen die wij hebben rond het financiële debacle, waarin woningcorporatie Vestia is terecht gekomen.
Het is u ongetwijfeld bekend dat Vestia voor miljoenen euro’s aan derivaten bezit.
Deze financiële producten moesten Vestia verzekeren tegen een toekomstige rentestijging op leningen. Nu het economische getij tegen zit is de rente gedaald en bijgevolg moest Vestia geld bijstorten.
Ondanks de steun van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw ter grootte van 1,5 miljard euro is de corporatie nog lang niet uit de financiële problemen.
Collega-corporaties moesten zelfs bijspringen.
Directeur mr. Eric Staal moest samen met het bestuur het veld ruimen en kreeg een vertrekpremie mee van 3,5 miljoen euro o.m. bedoeld om zijn pensioengat te vullen.
Zijn normale jaarsalaris bedroeg ca. 0,5 miljoen.

Om de corporatie weer financieel gezond te maken wil naar verluidt het nieuw aangetreden bestuur van Vestia de volgende aanvullende maatregelen doorvoeren:

-          Vestia gaat op ruime schaal haar woningbezit verkopen

-          Nieuwe huurders van Vestia krijgen te maken met een huurverhoging van 9%

-          Huurders met een inkomen onder de € 43.000, - krijgen een huuraanpassing van 5%

-          Huurders met een inkomen boven de € 43.000, - moeten rekenen op een huurverhoging van 7,3%

 Tegen de afspraken in tracht de corporatie haar financiële problemen op te lossen door aan de huurders een bovenmatig hogere huur te vragen.

 De Huurdersvereniging IJsselmonde vindt dit een zorgwekkende gang van zaken.
En omdat het om publiek geld gaat menen wij dat we onze zorg aan u kunnen voorleggen.
Wij vinden dat de vertrekregeling van de gewezen topman van de woningstichting Vestia te riant.
Wij hopen dat u hiertegen maatregelen kan en wil nemen.
Wij vinden dat het niet uit te leggen is aan onze ledenhuurders en trouwens niet aan alle huurders van Vestia, dat zij financieel moeten bijdragen aan het herstel van de financiële positie van de corporatie.
Wij doen een klemmend beroep op u om uw invloed aan te wenden om te komen tot een meer bevredigende oplossing.
De huurder kan en mag niet de dupe worden van financiële risico’s die de corporatie is aangegaan.
Omdat naar nu blijkt 24 corporaties in een soortgelijke positie dreigen te komen zouden we graag zien dat u ging onderzoeken of de wet- en regelgeving niet moet worden aangescherpt.
Het lijkt ons ook zaak na te gaan of het financiële toezicht niet moet worden verscherpt en geïntensiveerd.
De motivering hiervoor is uiteraard om de volkshuisvesting te behoeden voor onaanvaardbare risico’s.

 

Hoogachtend,
 

Namens het Bestuur van de
Huurdersvereniging IJsselmonde

Jaap Faber,
Vice-voorzitter

  • Hits: 821
Facebook-Icon

Huurdersvereniging IJsselmonde
p/a Groene tuin 105
3078 KB Rotterdam

tel. 0104828976

 

U kunt ook contact met ons
opnemen via het
contactformulier
op deze site
of via ons mailadres:
info@ijsselmondehij.nl

Bank:
NL16 INGB 0003407924
KvK: 40342345
Facebook-Icon