Initiatiefvoorstel Ontwikkelen van een parkeervisie

 

Op 16 februari 2012 heeft de deelraad het initiatiefvoorstel Ontwikkelen van een parkeervisie tot 2020 vastgesteld.

 

De Werkgroep Parkeervisie waarvan de fractie HIJ deel uitmaakte heeft een notitie opgesteld met conclusies en aanbevelingen.

 

Op 12 november 2012 wordt de notitie besproken in de vergadering van de commissie Ruimte.

 

De Parkeervisie zal daarna aan het Dagelijks bestuur worden aangeboden ter uitvoering.

 

De fractie HIJ stelde voor deze notitie het onderstaande overzicht op van locaties waar parkeermaatregelen zijn genomen in de afgelopen 12 jaar.

 

 

 

 

 

Parkeervisie

 

 

 

Bijdrage HIJ 4. Overzicht van locaties waar parkeermaatregelen zijn genomen

Datum

Maatregel

Eind 1999

(deelraadsbesluit)

In de deelraadsvergadering eind 1999, waarin het Centrumplan, het Masterplan voor het centrumgebied van IJsselmonde is vastgesteld dient raadslid Hof een motie in, waarin hij voorstelt een ondergrondse parkeergarage onder de nieuwbouw ten westen en ten noorden van het plein ( ter hoogte van de ABNAMBRO-bank) te realiseren De motie werd aangenomen.

De tekst van de motie luidt:

……………

17-12-2001

(deelraadsbesluit)

Invoering betaald parkeren in de volgende gebieden in de deelgemeente IJsselmonde met geplande datum van invoering:

1. Stadiondriehoek/ Veranda             2002

2. Rondom Keizerswaard                   2004

3. Het Bedrijventerrein Stadionweg 2004

4. Rondom Station Lombardijen       2005

Convenant College van B&W van de Gemeente Rotterdam en de dagelijks besturen van de Rotterdamse deelgemeenten

m.b.t.

de uitvoering van sturend parkeerbeleid in de gemeente Rotterdam 20-08-3001

03-07-2003

(besluit Gemeenteraad van Rotterdam)

03GR1784               

Rotterdam, 3 juli 2003.

 

 

Van de heer H. van den Born e.a. een motie *) om uit te spreken welke kaders in acht dienen te worden genomen bij het ontwikkelen van voorstellen voor het Rotterdamse parkeerbeleid, alsmede om een voorstel te ontwikkelen voor de verbetering van het maatschappelijk draagvlak van het parkeerbeleid

 

 

De Gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 3 juli 2003 ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2003 (raadstukken 2003 nummers 610 en 717);

 

overwegende:

 

-          dat het college van burgemeester en wethouders in de voorjaarsnota voorstelt, de parkeertarieven generiek met 3% exclusief inflatiecorrectie te verhogen;

 

-          dat het parkeerbeleid in de gemeente Rotterdam gebaseerd dient te zijn op het principe dat betaald parkeren geldt als reguleringsinstrument;

 

stelt als de kaders van het Rotterdams parkeerbeleid het volgende vast:

 

-          dat voor parkeren in Rotterdam uitsluitend betaald dient te worden als dit vanuit het reguleringsperspectief noodzakelijk is;

 

-          dat met uitzondering van inflatiecorrectie parkeertarieven niet worden verhoogd, tenzij dit aantoonbaar noodzakelijk is vanuit het reguleringsperspectief;

 

-          dat onder de voorwaarde van het hierboven als eerste gestelde wordt betaald parkeren ingevoerd in de gehele ruit van Rotterdam;

 

-          dat inkomsten vanuit betaald parkeren uitsluitend worden aangewend ter dekking van investeringen in parkeervoorzieningen en ter dekking van de exploitatie van parkeervoorzieningen en de dienst Stadstoezicht;

 

-          dat ook vanuit andere inkomsten, zoals vanuit de grondexploitatie of de reservepositie van het grondbedrijf, parkeervoorzieningen kunnen worden gerealiseerd;

 

-          dat tarieven in parkeergarages – met uitzondering van de inflatiecorrectie – uitsluitend worden verhoogd als achterstallig onderhoud is weggewerkt;

 

-          dat investeringen in nieuwe parkeervoorzieningen en in achterstallig onderhoud noodzakelijk is en dienen direct van start te gaan, te beginnen bij de buurten waar de parkeerdruk het grootst is;

 

 

roept het college van burgemeester en wethouders op:

 

-          om nog voor de behandeling van de begroting voor het jaar 2004 de uitwerking van de kaders aan de raad aan te bieden, vergezeld van een overzicht van de buurten waarin betaald parkeren op basis van het reguleringsperspectief noodzakelijk is, inclusief de onderbouwing waarbij wordt ingegaan op de tijdstippen waarop voor het parkeren betaald moet worden;

 

-          alsmede met een voorstel te komen voor een publiekscampagne waarbij draagvlak van de bevolking en duidelijkheid over het beleid centraal staan,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

H. van den Born

H.M. Sonneveld

B. Madlener

A.S. Mosch

M.G.J. Harbers

L.K. Geluk

 

*) Aangenomen in de vergadering van 3 juli 2003.

13-11-2003

(besluit gemeenteraad van Rotterdam,

brief deelraad 10-05-2005)

Intrekking bevoegdheid betaald parkeren n.a.v. de aangenomen motie Sonneveld e.a.

De motie luidt:

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 11 en 13 november 2003ter bespreking van de begroting 2004,

Constaterende dat:

-          zowel de deelgemeenten als de gemeente verantwoordelijk zijn voor het parkeerbeleid, waarbij de deelgemeente de locaties en tijden van het betaald parkeren bepaalt en de gemeente de systematiek van betalen en het tarief;

-          klachten over parkeerboetes aan de deelgemeenten worden gestuurd zonder dat de gemeente daarvan op de hoogte is,

-          voorts constaterende dat:

-          bewoners door een portefeuillehouder van een deelgemeente naar het vragenhalfuur van de commissie Fysieke Infrastructuur zijn doorverwezen met betrekking tot vragen die de verantwoordelijkheid van de deelgemeenten betreffen

-          de burger de dupe is van dit onoverzichtelijke en inefficiënte systeem van twee bestuurslagen die verantwoordelijk zijn voor het parkeerbeleid,

-          beslissingen voorgelegd aan het parkeerbedrijf van Stadstoezicht thans door geen van de twee verantwoordelijke raden worden genomen,

-          het voorkomt dat geen van beide bestuurslagen de verantwoordelijkheid neemt om – soms lastige- knopen door te hakken, waardoor de indruk bij de burger ontstaat van het kastje naar de muur te worden, dan wel dat er geen bestuurlijke durf is en dat besturen elkaar de zwartepiet toespelen,

     overwegende dat:

-          de wijze waarop het parkeerbedrijf van de dienst Stadstoezicht nu moet functioneren een onacceptabele zaak is,

-          verduidelijking voor de burgers en voort de deelraadbestuurders kan geschieden als er slechts één bestuurlijk orgaan verantwoordelijk is voor het parkeerbeleid,

-          daagt het college op:

-          zo snel mogelijk het parkeerbedrijf van Stadstoezicht in zijn totaliteit onder de leiding van het gemeentebestuur te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag

01-01-2004

( besluit DB, brief aan Raad d.d. 13-01-2004)

Ingang verbod niet langer meer toestaan om te parkeren met twee wielen op de stoep in de wijk Lombardijen m.u.v. Cicerostraat, Tacitussstraat, Liviusstraat, Plotinusstraat, Stuart Millstraat, Cartesiussstraat, Nietschestraat en Ogierssingel(tussen Smeetlandsedijk en Bierens de Haanweg). De uitzondering geldt gedurende de periode dat er nog geen passende parkeeroplossing voor deze straten is gevonden. Her gedoogbeleid is momenteel van kracht omdat er sprake is van onvoldoende parkeergelegenheid.

Het verkeersbord E08B biedt die mogelijkheid.

De maartegel is genomen op grond van art. 10, lid 1 RVV.

Een loopafstand van 300 meter wordt acceptabel gevonden. Het Openbaar Ministerie acht ook 500 meter acceptabel.

28-04-2008

(besluit DB)

Beëindiging gedoogbeleid parkeren met twee wielen op de stoep in de wijk Kreekhuizen

12-07-2007

(besluit deelgemeenteraad)

Verbod op parkeren van vrachtwagens in de woonwijk n.a.v. de aangenomen motie van de HIJ.

De motie luidt:

De deelraad in vergadering bijeen op 12/7/2007

 

Constaterende dat:

-          bij de politie en het bestuur van de deelgemeente bekend is, dat in een aantal woonwijken van IJsselmonde het parkeren van megavoertuigen veel overlast en irritatie veroorzaakt;

-          deze overlast al jaren bestaat en de politie en deelgemeente tot nu toe een gedoogbeleid toepast;

-          de locaties bij het dagelijks bestuur bekend zijn;

-          in juni 2006 door ca. 100 gezinnen op de Nudenoord e.o. een actie is gevoerd om deze overlast te doen beëindigen;

-          deze overlast bestaat uit het parkeren van deze voertuigen op vooral de avonden en tijdens weekenden nabij wooncomplexen, waardoor er sprake is van zichtvervuiling, stankoverlast en geluidshinder;

-          het dagelijks bestuur het doet voorkomen als dat de Algemeen Plaatselijke Verordening van Rotterdam moet worden aangepast tot het verbieden van parkeren over te gaan en alleen het College van B&W hiertoe bevoegd is.

     Overwegende dat:

-          Bekend is dat het dagelijks bestuur het voornemen heeft om in de tweede helft van 2007 aandacht aan dit onderwerp te gaan besteden;

-          Bij navraag blijkt dat er een misvatting heerst over de bevoegdheid van de deelgemeente. Volgens informatie van de Bestuursdienst Rotterdam is het dagelijks bestuur van de deelgemeente IJsselmonde gemachtigd met artikel 5.1.8. van de APV, maatregelen te nemen om het [parkeren op nader te bepalen locaties te verbieden;

-          Een bijzonder urgentie is aangetoond door de vele klachten en de protestactie van omwonenden aan hert Nudenoord.

     Besluit:

-          Het dagelijks bestuur op te dragen een hogere prioriteit aan dit probleem te geven en maatregelen te nemen om het verbod op het parkeren van bedoelde vrachtwagens als eerste aan de Nudenoord uit te voeren;

-          Dit verbod voor de Nudenoord uiterlijk vóór de zomervakantie van 2007 gerealiseerd te hebben;

-          Indien er andere overlastgevende plaatsen door burgers zijn aangemeld, hiertoe gelijke maatregelen te nemen;

-          Het dagelijks bestuur vervolgens zorgvuldig beleid kan formuleren om het gehele van de gehele deelgemeente het parkeren voor megavoertuigen te reguleren.

En gaat over tot de orde van de dag.

01-09-2011

(besluit DB)

Beëindiging gedoogbeleid parkeren met twee wielen op de stoep op en aan de Koninginneweg.

Eind 2011

(Besluit College van B&W van Rotterdam)

Na advies van het DB heeft het College van B&W van Rotterdam besloten betaald parkeren in te voeren in het centrum van IJsselmonde.

April/2012

Ingebruikname van parkeergarage

Hart van IJsselmonde, gelegen aan de Kruidentuin/Palmentuin.

Eind 2012

Uitwerkingsvoorstel Motie van den Born

Op verzoek van de Rotterdamse raad heeft het College van B&W m.b.t. de motie Van den Born een nader voorstel uitgewerkt over de wijze waarop de komende jaren het parkeerbeleid kan worden uitgevoerd. Het College heeft besloten dat het resultaat van het parkeren ten eerste zal worden ingezet als dekking voor ontwikkelingen in de parkeersector en dat het resterende deel ten goede komt aan de algemene middelen ter dekking van de exploitatie van de dienst Stadstoezicht.

 

 

 

 

  • Hits: 1459
Facebook-Icon

Huurdersvereniging IJsselmonde
p/a Groene tuin 105
3078 KB Rotterdam

tel. 0104828976

 

U kunt ook contact met ons
opnemen via het
contactformulier
op deze site
of via ons mailadres:
info@ijsselmondehij.nl

Bank:
NL16 INGB 0003407924
KvK: 40342345
Facebook-Icon